Investeringsaftrek voor uw nieuwe website of webshop.

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk. 

Indien de winst onvoldoende is mag de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen op de winsten van een volgend belastbaar tijdperk.

Samengevat

Voor wie? zelfstandigen & vennootschappen

Voor wat? digitale investeringen

Fiscaal voordeel 3 tot 25 % van de investeringen mag worden afgetrokken van de belastbare winst

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.

Wie komt in aanmerking

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000;
  • balanstotaal: € 4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. 
Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Digitale investeringen

Investeringen in 2020 (aj 2021) / 2021 (aj 2022)
 
Natuurlijke personen 13,5% (25%)*
Kleine vennootschappen13,5% (25%)*
Andere vennootschappen/

*Natuurlijke en kleine vennootschappen kunnen er ook voor opteren om voor digitale investeringen het percentage van 25% toe te passen ‘voor de investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022’. 

Deze verhoogde aftrek heeft betrekking op de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Ook eenmanszaken moeten hier beantwoorden aan de criteria van artikel 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen.
Ook de investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel.

Deel dit artikel met je netwerk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ontdek Meer Door Een Eerste Klik

Omdat voor ons een klik belangrijk is